Competition Specification

Şartname

 

OTOMOTİVİN GELECEĞİ TASARIM
YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1. YARIŞMANIN ADI
OTOMOTİVİN GELECEĞİ TASARIM YARIŞMASI

 

2. YARIŞMA HAKKINDA
“Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması”, “Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği(OİB)” tarafından “Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)” koordinatörlüğü ve “T.C. Ticaret Bakanlığı” desteği ile düzenlenen otomotiv sektörüne yönelik bir tasarım yarışmasıdır.

 

3. YARIŞMANIN AMACI

 • 2023 ihracat stratejisi kapsamında ülkemizde Ar-Ge ve tasarım kültürünün yerleşmesi ve teknoloji ile bütünleşmesi,
 • Ar-Ge ve tasarım konularında yeterli birikimin oluşturulması,
 • İhracatta katma değerin artırılması,
 • Komponent bazlı yenilikçi ürünler tasarlanması,
 • Otomotiv sektörüne yönelik ülke-bölge için yenilikçi yazılımların tasarlanması, geliştirilmesi
 • Yeni tasarımcılar yetiştirilmesinin teşvik edilmesi,
 • Ülkemiz ihracatçıları tarafından özgün ürünlerin üretilip, dünya pazarlarına sunulması
 • Otomotiv sektörüne ait inovatif ve özgün projelerin sunulması ve bu projelerin sektör lideri kişiler, öğrenciler, akademisyenler, yatırımcılar ve girişimciler ile buluşmasıdır.


4. YARIŞMANIN BAŞVURU KOŞULLARI

Yarışma, sektörle ilgisi bulunan tüm sektör profesyonelleri, akademisyen, arge-teknopark çalışanları, tasarımcılar, girişimciler, serbest çalışanlar ve öğrencilerin katılımına açıktır. Yarışmaya, 18 yaşını tamamlamış herkes bireysel ve ekip katılımı sağlayabilir. Ekip katılımlarında bir kişi ekip lideri olarak bildirilmelidir.

 • Yarışmaya katılan projede, otomotiv sektörüne yönelik ülke-bölge için yenilikçi olması, seri üretim yapılmamış olması şartları aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, proje; yarışmadan diskalifiye edilir, ödül kazandıysa OİB tarafından ödülü nakden ve defaten geri alınır. Ödül kazanan yarışmacı böyle bir durumla karşılaşılması halinde aldığı ödül ve tutarı geri vermeyi taahhüt eder. Ayrıca, yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.
 • Yarışma başvurularında proje başvuru sınırı bulunmamaktadır. Bir yarışmacı; farklı olmak kaydı ile otomotiv sektörüne yönelik birden fazla proje ile yarışmaya katılabilir.
 • Ekip katılımlarında bir kişi Birlik ile ilişkilerin yürütülmesini teminen ekip lideri olarak bildirilmeli ve ekip üyelerinin tamamı başvuru koşullarını sağlamalıdır. Ekip üyelerinin her biri, Birlik’e karşı müşterek ve müteselsil sorumludurlar.
 • Yarışmaya katılanların paftaları, prototoipleri, eserleri, vb ödül töreni yapıldıktan sonra 15 (on beş) gün içinde bizzat yarışma başvurusunda bulunan ya da noter onaylı vekâlet verdiği kişi tarafından geri alınmalıdır. OİB / Genel Sekreterlik / Jüri / Organizatör bu süre içinde geri alınmayan eserleri saklamakla yükümlü değildir ve bu süre içinde geri alınmayan eserlerin kaybolması durumunda sorumluluk kabul etmez.
 • Farklı bir iş birliği kuruluşu tarafından aynı sektörde düzenlenen bir tasarım yarışmasında iki yıl içerisinde birincilik ödülünü alan yarışmacı, girişimci, ekip; Birliğimiz tarafından düzenlenen bu tasarım yarışmasında derece elde etse dahi, bahse konu yarışmacıya, girişimciye, ekibe tekrar ödül verilmeyecektir. Ödül verildiğinin tespiti halinde ödül geri alınacaktır.

 

4.1. İşbirliği Kuruluşu: “Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri”ni ifade etmektedir.

 

5. YARIŞMANIN KAPSAMI
İlan edilen tema kapsamında, yarışmada toplam 5 olmak üzere 1.’lik, 2.’lik, 3.’lük, 4. lük ve 5. lik derecelerine ödül verilmektedir.

 

6. YARIŞMANIN KONUSU VE TEMA
Bu yarışma otomotiv endüstrisinin gereksinimlerine karşılık gelecek, ülke-bölge için farklılık, yaratıcılık ve yenilikçilik içeren projelerin teşvik edilmesi ve değerlendirilmesi için düzenlenmektedir.

Yarışma TemasıELEKTRİKLİ ARAÇLAR

 

7. YARIŞMA İÇERİĞİ
Yarışma; otomotiv endüstrisindeki genel tasarıma, yazılım tasarımlarına ve otomotiv sektöründe ülke-bölge için farklılık yaratacak projelere odaklanmıştır. Genel tasarım ifadesi; bütünsel, görsel araç tasarımı, otomotiv endüstrisindeki komponent (parça ve aksam) teknik tasarımını ifade etmektedir. Yazılım tasarımı ifadesi; shared, connected, automated, vb. gibi konulara yenilikçi çözümler üreten yazılım tasarımını ifade etmektedir. Otonom araçlar, sürücü ve yayaların güvenliği için tasarlanabilecek parçalar, batarya ve piller, araçtaki tüm elektronik, mekanik aksam, yenilenebilir enerji ve çevreci yaklaşımlar ile ergonomi, emniyet, enerji vb. temaları içeren özgün ve yenilikçi tüm projeler yarışma kapsamında değerlendirilir.

 

8. BAŞVURU AŞAMALARI
Yarışma başvuruları iki aşamada yapılacaktır. İlk aşama online olarak aşağıdaki belgeleri okunup onaylanması şeklinde beyana dayalı bir aşama olup, ikinci aşama ise aşağıdaki belgelerin proje sahiplerinden talep edildiği ve imzalı olarak yarışma sekreteryasına iletildiği aşama olacaktır.


8.1. Online Kayıt ve Başvuru: Yarışma katılımcıları www.otomotivingelecegi.com web sitesine e-mail adresleriyle üye olarak sistemde yer alan yarışma başvuru formunu dolduracaklardır. Sisteme e-mail adresi ve şifre ile giriş yapabilecektir. Online başvuruyu süresi içinde yapmayanların eserleri yarışmaya kabul edilmeyecektir. Online başvuruyu süresi içinde yapmakla birlikte ödül kazanan proje sahibi gerekli evrakların asıllarını talep edilen süre içinde göndermez ise ödüle ilişkin ödeme yapılmayacaktır.

Online Başvuruda Sistem Üzerinden İncelenmesi Gereken ve Talep Edildiğinde İmzalı Olarak Teslim Edilmesi Gereken Belgeler:

 • Yarışma Şartnamesi (bu belgenin yazıcı çıktısını alarak ve her sayfanın alt kısmı imzalı olacak şekilde, Ekip ile katılım halinde ekip üyelerinin her birine ait olacak şekilde)
 • Tasarım Yarışması Taahhütname/Başvuru Formu (Fotoğraflı&İmzalı) (Ekip ile katılım halinde ekip üyelerinin her birine ilişkin bilgiler ve imzaların yer alması gerekmektedir.)
 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İle İlgili imzalı Aydınlatma/Bilgilendirme Formu (Şartname ekinde yer alan)
 • Son mezun olduğu kuruma ait diploma ya da halen öğrenci ise belgesi (Ekip ile katılım halinde ekip üyelerinin her birine ait) (Mezuniyete ilişkin e devlet üzerinden alınacak barkodlu belge kabul edilmektedir.)
 • Fotoğraflı özgeçmiş (Ekip ile katılım halinde ekip üyelerinin her birine ait)
 • Özgeçmişte T.C. Kimlik No, Telefon No, Adres, Üniversite/Fakülte/Bölüm Adı, Meslek adı her bir ekip katılımcısı için özgeçmişte yer almalıdır.
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Ekip ile katılım halinde ekip üyelerinin her birine ait)
 • Muvafakat dilekçesi (Ek.3) (Ödüle hak kazanılması halinde söz konusu tutarın ekip üyelerinden birine yatırılmasını içeren dilekçe)
 • Projelerin sahiplerinin, başvuru sırasında yukarıdaki bilgileri eksiksiz olarak sisteme girmeleri gerekmektedir. Eksik bilgi ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Bildirilen yarışmacı/ekip üyelerince, sisteme yüklenen tüm evrakların asılları (ıslak imzalı ve elle doldurulmuş halde) tamamlanarak, kendilerinden talep edildiği tarihten itibaren en geç 7 gün içinde, Yarışma Sekretaryasına kargo ile iletilecektir. Ayrıca projeye başvurusuna ilişkin imzalı evraklar, özet, görsel vb. CD ye kaydedilerek iletilmelidir. OİB gerekli olabilecek diğer belge ve bilgileri isteyebilir.

 

8.2. Proje Yükleme: Katılımcıların online başvurularını yaptıktan sonra, yine belirtilen tarihler arasında internet üzerinden, daha önce e-mail yolu ile gönderilmiş şifrelerini girerek projelerini yüklemeleri gerekmektedir. OİB Projelerin yüklenmesi esnasında sistemde oluşabilecek aksaklıklardan dolayı sisteme yüklenemeyen projelerden sorumlu tutulamaz.

8.3. Online Sistem Başvurusuna İlişkin Bilgiler: Otomotiv sektörü ile ilgili projelerin amaç, kapsam, süre, bütçe, varsa özel şartları maksimum 500 kelime ile yazılmalıdır. Bu özetleri etkinlik günü dağıtılmak üzere bir kitap olarak basılacaktır. Bu nedenle proje önerilerinizin bildirilecek süre sonuna kadar www.otomotivingelecegi.com adresine yüklenmesi gerekmektedir.

Yüklenen tüm projelerin, sisteme word,pdf ya da jpeg formatında proje ismi verilerek yüklenmesi gerekmektedir. Projelerin üzerinde hiçbir şekilde şahıs/şirket bilgisi ve herhangi bir marka, logo vb. yer almamalıdır. Proje sahibi/sahiplerinin Ad-Soyad bilgisi ya da şirket unvanları ile herhangi bir marka, logo vb. yer alan projeler değerlendirme dışında tutulacaktır.

8.4.Proje Görselleri ve Açıklama: Jüri üyelerinin sergilenmeye değer gördüğü poster sunumları Birliğimizce (50 cm x 70 cm) ebatlarında dikey olarak bastırılıp etkinlik günü öncesinde fuaye alanına yerleştirilecektir. Projenin, en fazla 4 adet sunum paftasında anlatılması gerekmektedir. Projenin, en fazla 4 adet sunum paftasında anlatılacak şekilde bilgilerinin iletilmesi gerekmektedir. Paftalar jpeg formatında minimum 1366x768 piksel / 72 (piksel/inç) - maksimum 1920x1080 piksel / 72 (piksel/inç) çözünürlükte olmalıdır.

 • Puanlama kriterleri için aşağıda sunulan Ödül Jürisi değerlendirme formu dikkate alınacaktır.

 • Proje başvurusu sırasında, kullanıcı ve proje önerileri kayıtlarının güncelliğinden kullanıcının kendisi sorumludur. Kayıt bilgilerinin eksikliğinden veya farklılığından doğabilecek durumlarda, sorumluluk kullanıcıya aittir.

 • Web sayfasında bildirilen başvuru son günü ve saatine kadar yüklenmeyen projeler değerlendirmeye alınmayacak olup, projelere ilişkin eksik yüklemelerden proje sahibi sorumludur.

 • Her bir proje elektronik ortam üzerinde puanlama yöntemi ile ön değerlendirmeye alınacak olup, ön eleme sonrasında yapılacak Ödül Jürisi toplantısında, en yüksek puanlamaya göre hem sergilenmeye değer olanlar hem de 7 Mayıs günü sahnede sunum yapacak ilk 10 proje belirlenecektir. Seçilen projelerin sahipleri, proje görsellerinin yüksek çözünürlüklü baskıya uygun formatta versiyonlarını ve gerekli görülebilecek diğer dokümanları yarışma sekretaryasına cd içerisinde teslim etmekle yükümlüdür. Sürece dair yapılacak tüm değişiklikler ve ilk 10 finalist web sayfasında açıklanacak olup, buradan takip edilmelidir.

 • Etkinliğe katılan proje önerilerinin özgün olmamasından doğacak yasal sorunlarda Uludağ İhracatçı Birlikleri, Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği ve çalışanları ile Jüri Üyeleri herhangi bir sorumluluk taşımaz. Tüm sorumluluk katılımcıya/gruba aittir.

 • Katılımcının bu yarışma kapsamında üçüncü şahıslarla yaptığı veya  yapacağı anlaşmalardan, yüz yüze görüşmelerden kaynaklanan zarar ve ziyanlardan da yukarıdaki maddede sayılanlar sorumlu tutulamaz.

 • OİB herhangi bir aşamada yarışmayı iptal edebilir, bu halde yarışmacılar herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Yarışmanın iptal edilmesinden dolayı yukarıda sayılanlara herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

 • Katılımcılar, isim, fotoğraf ve projelerin, vb. tanıtım ve haber amaçlı olarak OİB tarafından kullanılabileceğini, sergilenebileceğini ve yayımlanabileceğini kabul ve taahhüt ederler.

 • Bu yarışmaya katılanlar, bu şartnamede belirtilen tüm katılım koşullarına uyduklarını ve bu şartnamede belirtilen tüm koşulları kabul etmiş sayılırlar.

 • Yarışmada yer alacak projeler hakkında üçüncü şahıslar / ve / veya ekip üyeleri tarafından fikri ve sinai hak ihlali nedeniyle OİB / Genel Sekreterlik / Jüri / Organizatör aleyhine yöneltilebilecek sorular, iddialar, ihtarlar, açılabilecek kanuni ve hukuki süreçler ile davalar ve yasal takipler bu yarışmaya başvuruda bulunmuş kişi ve / veya ekip tarafından müştereken ve müteselsilen üstlenilecektir. Bu konuda yarışmayı düzenleyen OİB / Genel Sekreterlik ve / veya Jüri / Organizatörün hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. İlgili sorular, iddialar, hukuki süreçler ve benzerleri yarışmaya başvuruda bulunmuş kişi ve / veya ekibe yönlendirilecektir. Bu konuda Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması’nı düzenleyen OİB/Genel Sekreterlik/Jüri/Organizatörün hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu hususta yarışmayı düzenleyen OİB / Genel Sekreterlik ve / veya Jüri / Organizatöre 3. kişiler tarafından yöneltilen talepler nedeni ile doğması muhtemel / doğan tüm zararlar ilgili yarışmaya başvuruda bulunmuş kişi ve / veya ekip tarafından müştereken ve müteselsilen tazmin edilecektir.

 • İlk 5 dereceye giren tasarımlar OİB Yarışma Sekretaryası’nın arşivinde muhafaza edilir, yarışmacılar OİB’in söz konusu tasarımları sergileme ve kullanma hakları olduğunu kabul eder.

 

9. GENEL AÇIKLAMALAR

9.1. Proje Yükleme: Proje Yükleme aşamasında bireysel katılım ve ekip katılımı olarak iki ayrı seçenek sunulmaktadır. Ekip projesini ekip lideri olarak seçilen kişi sisteme yükleyebilir. Ekip lideri ekip katılımını seçerek, bilgileri sisteme yükler, projenin değişikliği ile ilgili yetki kendisindedir. Yarışmaya katılımda yarışmacılardan özgün ve yenilikçi projelerin geliştirilmesi beklenmektedir.

9.2. Ödül: Juri ödüle layık proje bulmadığı takdirde ödül kademelerinden herhangi birini boş bırakabilir. Başarılı bulunan projeler ödül töreninde açıklanacak olup, ödüllere ilişkin ödemeler evraklarını eksiksiz olarak göndermiş proje sahiplerinin hesabına ödül töreninden itibaren 1 ay içinde yatırılacaktır. Yarışmacılar, gönderecekleri projeleri için belirtilen ödüller dışında, herhangi bir ödül veya ücret kesinlikle talep edemez (tasarımları ödül alsın ya da almasın); yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler.

9.3. Jüri: Jüri üyeleri, OİB tarafından oluşturulacak olup, OİB zorunlu hallerde jüri değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Jüri tarafından verilen kararlar kesin olup, itiraz yolu kapalıdır. Yarışmacılar bu hususu kabul etmiş sayılırlar. Yarışmacılar, Jürinin kararlarında saygı göstereceklerini, yarışmaya katılmış olmakla beyan etmiş olurlar. OİB, ön eleme/ ana eleme ve ödül töreni tarihlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

9.4. Yarışma Takvimi: OİB yarışma takviminde yer alan tarihleri değiştirme hakkını saklı tutar. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

9.5. Değerlendirmeye Alınmayacak Projeler: OİB tarafından daha önce düzenlenen yarışma etkinliklerinde sunulan projeler, eksik yönleri tamamlanıp geliştirilerek tekrar başvurmadığı sürece, değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yoğunluk sebebi ile katılımcıların projelerini yüklemeye başlamadan en az bir hafta önce üyelik kayıtlarını gerçekleştirmeleri ve üyeliklerini aktif hale getirmeleri önemle tavsiye edilmektedir. Aksi durumda kayıt ve proje yükleme ile ilgili çıkabilecek problemlerden Birliğimiz sorumlu değildir.

Juri tarafından kopya olduğu anlaşılan tasarımlar vb. değerlendirmeye alınmayacaktır. Tasarımın vb. kopya olduğunun anlaşılması halinde ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü derhal iade edecektir. Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan OİB/Genel Sekreterlik/Jüri ve Organizatör sorumlu tutulamaz. Bu gibi durumlarda, yarışmanın ödülü iptal edilerek, kendisine verilenler geri alınır.

 

10. KATILIM MASRAFLARI

Ön elemeyi geçerek Jüri Değerlendirme toplantısına katılmaya hak kazanan proje sahipleri ile 7 Mayıs 2020 günü sahnede jüri önüne çıkacak ilk 10 finalistin belgelendirmeleri kaydıyla katılım masrafları karşılanacaktır. Ekip katılımlarında sadece bir kişinin belgelendirmesi kaydıyla seyahat ve konaklamasına ilişkin katılım masrafları Birlik tarafından karşılanır. Ulaşım masraflarında; yurtiçi ekonomi sınıfı olmak üzere uçak bileti tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası kapsam dâhilinde olup, taksi bedeli ile şahsi araç yakıt bedeli ve şehiriçi ulaşım ödeme kapsamı dışındadır. Faturası ibraz edilmeyen giderler ödenmeyecektir.  Etkinlik gününde projeleri sergilenen proje öneri sahiplerine verilen anket formlarının doldurulması ve etkinliğin yapıldığı il dışından gelen katılımcıların şehirlerarası yolculuk bedellerinin ödenebilmesi için de banka bilgileri de yer alacak şekilde ıslak imzalı bir dilekçe eşliğinde ulaşım belgeleri asıllarının etkinlik ajansına teslim edilmesi gerekmektedir. Faturaların ibrazıyla beraber havaleler banka hesaplarına gerçekleştirilecektir.

Etkinliğin yapıldığı ilden etkinliğe katılacak olan proje sahiplerinin ulaşım ve konaklama masrafları ödenmeyecektir. Fatura asıllarını teslim etmeyenlerin ödemeleri yapılmayacak olup, ödemelerin yapılabilmesini teminen katılımcıların sisteme nüfus cüzdanı görselini yüklemeleri gerekmektedir. Etkinliğin yapıldığı il dışından gelerek konaklama talebinde bulunan misafirlerimizin konaklama taleplerinin, iletilecek Başvuru Formunda belirtilmesi gerekmektedir. Konaklanacak olan yerler Birlik tarafından bütçe imkânları ve müsaitlik durumuna göre belirlenecektir. Misafirlerin Birlik tarafından belirtilen konaklama yerlerine olası itirazları değerlendirilmeyecektir.

11. YARIŞMANIN DEĞERLENDİRME ESASLARI

 • Proje Önerisinin Ar-Ge Niteliği, Teknolojik Yönü, Özgün Niteliği ve Inosvasyon Yönü (Uluslararası ve ulusal alanda yeni bir fikir midir?)
 • Proje Önerisinin Gerçekleşmesi Durumunda Ekonomik Katkisi (Ulusal/Uluslararası Ölçeklenebilirlik- Bu ürün ticari olarak ulusal veya uluslararası alanda büyüyebilir mi?)
 • Ticarileşmeye Yatkınlık (Desteklenirse ürün pazara çıkmaya ne kadar yakın?)
 • Proje Önerisinde Zaman ve Finans Planlaması (Fizibil olup olmadığı)
 • Proje Ekibinin Projeyi Hayata Geçirebilme Yetkinliği

 

PROJE ÖNERİSİ DEĞERLENDİRME FORMU

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Referans Puan Puan
PROJE ÖNERİSİNİN AR-GE NİTELİĞİ, TEKNOLOJİK YÖNÜ, ÖZGÜN NİTELİĞİ VE İNOSVASYON YÖNÜ (Uluslararası ve ulusal alanda yeni bir fikir midir?) 20/100  
PROJE ÖNERİSİNİN GERÇEKLEŞMESİ DURUMUNDA EKONOMİK KATKISI (Ulusal/Uluslararası Ölçeklenebilirlik- Bu ürün ticari olarak ulusal veya uluslararası alanda büyüyebilir mi?) 20/100  
TİCARİLEŞMEYE YATKINLIK (Desteklenirse ürün pazara çıkmaya ne kadar yakın?) 20/100  
PROJE ÖNERİSİNDE ZAMAN VE FİNANS PLANLAMASI(Fizibil olup olmadığı) 20/100  
PROJE EKİBİNİN PROJEYİ HAYATA GEÇİREBİLME YETKİNLİĞİ 20/100  
GENEL TOPLAM: 100/100  

12. YARIŞMA SONUÇLARININ İLAN ŞEKLİ
Kazananların isimleri web sitesinde duyurulacak, dereceleri ödül töreninde açıklanacaktır.

13. ÖDÜLLER

Otomotivin Geleceği Tasarim Yarışması için yukarıda belirlenen katılımlarda başarılı bulunan projelerin dereceleri ödül töreninde açıklanacak, ödüllere ilişkin ödemeler evraklarını eksiksiz ve tam olarak göndermiş proje sahiplerinin hesabına, iş bu şartnamede belirtilen haller ve ödülün herhangi bir sebeple iptal edilmesi hali saklı kalmak kaydıyla, ödül töreninden itibaren 1 (bir) ay içinde yarışmacıya banka havalesi ile yatırılacaktır.

Derece Ödüller (TL)
1. 70.000 TL
2. 60.000 TL
3. 50.000 TL
4. 40.000 TL
5. 30.000 TL
TOPLAM 250.000 TL

Ödüle ilişkin T.C.Kanunlarına göre vergi doğması halinde, söz konusu vergi giderleri katılımcıya aittir.  OİB yarışmanın yararlılığı açısından gerekli gördüğünde, kazananların sayısını sunumların kalitesi ve miktarına göre değiştirme hakkına sahiptir. Projelerin ödüle layık görülmemesi durumunda dilerse bir kategorideki boş kalan dereceyi aynı veya farklı kategorilerdeki dereceler arasında paylaştırabilir veya ödül kademelerinden herhangi biri veya hepsini boş bırakabilir.

14. YURT DIŞI TASARIM BURSU
2008 / 2 Tasarım desteği kapsamında T.C.Ticaret Bakanlığı tarafından verilmekte olan yurt dışı okullarda tasarım bursu için yarışma bitiminden itibaren dereceye giren tasarımcıların başvuruları için bilgilendirme ayrıca yapılacak olup, talep edilen evraklar 2008/2 sayılı Tebliğ çerçevesinde değerlendirilmek üzere T.C.Ticaret Bakanlığı’na gönderilecektir.

2008/2 Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde proje sahibi en fazla iki yıl süre ile uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde eğitime gönderilebilecek olup, eğitim giderleri ve bu döneme ilişkin yaşam giderleri söz konusu Tebliğ çerçevesinde karşılanacaktır.

 • Anılan seçim işlemine yönelik nihai kararı verecek merci C. Ticaret Bakanlığıdır.
 • Seçilecek tasarımcıların uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinin gerektirdiği öğrenci kabul koşullarını sağlaması
 • C. vatandaşı olma şartı aranmaktadır.
 • Yurtdışı eğitim bursundan faydalanmak isteyen tasarımcıların ödül töreni bitiminden itibaren en geç 2 yıl içinde başvuruda bulunmuş ve dosyasının incelenerek Bakanlığa iletilmiş olması gerekmektedir.
 • Burstan faydalanacak proje sahiplerinden, OİB tarafından belirlenecek konulara ilişkin sunum, rapor vb. talep edilebilecektir.
 • Ekip katılımı durumunda; proje yöneticisi ve ekip üyelerinin derece elde eden proje kapsamındaki sorumlulukları, tasarımcı olup olmadıkları gibi hususlarda bilgilendirme yapmaları talep edilecektir.

 

15. YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmanın İlanı: 12 Şubat 2020
Elektronik ortamda kayıtların başlaması: 12 Şubat 2020
Elektronik ortamda kayıtların sona ermesi: 18 Eylül 2020
Online Jüri Değerlendirmeleri: 18 Eylül 2020 - 23 Eylül 2020
Ön Elemeyi Geçenlerin Duyurusu: 2 Ekim 2020
Ödül Jürisi Toplantı Tarihi: 14 Ekim 2020
Ödül Töreni: 12-13 Kasım 2020  / Uludağ Üniversitesi

OİB yarışma takviminde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yarışma takviminde bir değişiklik olması halinde etkinlik web sayfasından ve sosyal medya sayfalarından duyurusu yapılacaktır. OİB yarışma sonucunun ilan edilmesinden önce herhangi bir aşamada yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumda Birlik sisteme yüklenmiş olan projelerin her hangi bir yerde kullanılmayacağını taahhüt eder.

 

16. JÜRİ ÜYELERİ
Jüri üyeleri, OİB tarafından oluşturulmuştur. OİB zorunlu hallerde jüri isimlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklik web sayfasından duyurulur. Jüri tarafından verilen kararlar kesin olup, itiraz yolu kapalıdır. Katılımcılar bu hususu kabul etmiş sayılırlar. Yarışmacılar, Jürinin kararlarında saygı göstereceklerini, yarışmaya katılmış olmakla beyan etmiş olurlar. Birlik personeli, görevden çekilmiş olsalar bile jüri üyeleri ve jüri üyelerinin 3. Dereceye kadar yakınları ile çalıştığı kurumlardan kişiler yarışmaya katılamaz. Bunun aksi durumunun tespiti halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir; ödül verilmişse, OİB tarafından ödülü nakden ve defaten geri alınır.

                 ANA JÜRİ ÜYE LİSTESİ

 

 

 

NO

ADI SOYADI

FİRMA/UNVAN

1

BARAN ÇELİK

OİB YK BAŞKANI

2

ORHAN SABUNCU

OİB YK BAŞKAN YRD.

3

ALİ İHSAN YEŞİLOVA

OİB YK ÜYESİ

4

ALİ KEMALYAZICI

OİB YK ÜYESİ

5

CAN ÖZPEHLİVAN

OİB TİM DELEGESİ

6

CENGİZ BELGİN

OİB YK ÜYESİ

7

CENK UĞUR SERMET

OİB YK ÜYESİ

8

ÇİĞDEM ŞENYURT

OİB YK ÜYESİ

9

EMRE İNCEKARA

OİB TİM DELEGESİ

10

ERTUĞRUL TUNA ARINCI

OİB YK ÜYESİ

11

İRFAN DEMİRDÜZEN

OİB TİM DELEGESİ

12

MURAT SENİR

OİB YK ÜYESİ

13

MÜFİT KARADEMİRLER

OİB YK ÜYESİ

14

NURETTİN ÖZKAN

OİB TİM DELEGESİ

15

ÖMER BURHANOĞLU

OİB YK ÜYESİ

17

SİNAN TOPUK

OİB TİM DELEGESİ

18

ŞERİFE EREN

OİB YK ÜYESİ

19

YESARİ SUALP

OİB TİM DELEGESİ

20

YÜKSEL ÖZTÜRK

OİB YK ÜYESİ

21

 BETÜL YAZICI ÖKTEM

OYAK-RENAULT OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.

22

 DURSUN ÇİÇEK

BELKA A.Ş.

23

 HALE UMUL 

TR ANGELS

24

ANDAÇ TANSUĞ

SIO AUTOMOTİVE TAŞIT YED.PAR, SAN. VE TİC. A.Ş.

25

ARDA KÖKEN

TAKOSAN OTOMOBİL GÖSTERGELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

26

ARİF ÖZER

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.

27

ATA UZUNHASAN

GBA

28

AYÇA ODABAŞI

FORD OTOSAN TASARIM STÜDYOSU MÜDÜRÜ 

29

AYŞE TOPÇU

TELOS

30

DURSUN ALİ YILMAZ  

TR ANGELS

31

ERHAN KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU 

SİSTEM GLOBAL DANIŞMANLIK AR-GE GRUP BAŞKANI

32

EROL DİVANYAN

AL-KOR MAKİNA KALIP SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

33

EVREN BARIŞ ALICI

FARPLAS OTO YEDEK PAR. İML. İTH. İHR. A.Ş. TASARIM DİREKTÖRÜ

34

EVREN ÖZATAY

IUGO TECHNOLOGY

35

FIRAT İŞBECER

COMMENCİS

36

GÖKHAN AKIŞ

ONUK COMPETİTİON DEVELOPMENT

37

GÖKHAN TEKİN

YEŞİLOVA HOLDİNG AR-GE MERKEZİ MÜDÜRÜ 

38

GÜLSÜM ÇIRACI

ISTANBUL STARTUP ANGELS

39

HAKAN ÖZEN

DÜNYA GAZETESİ

40

HASAN AYARTÜRK

REPG ENERGY

41

HÜSEYİN KARAYAĞIZ

TRANGELS

42

İMREN ÖZTÜRK YILMAZ

BEYÇELİK GESTAMP TEKNOLOJİ VE KALIP SANAYİ A.Ş.

43

İRFAN KAMAS

FEKA OTOMOTİV MAMÜLLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

44

KADİR CERAN

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.

45

MEHMET BULDURGAN

ŞİRKET ORTAĞIM

46

MURAT ARMAĞAN

ARMAN TASARIM ÜR. GEL. HİZM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

47

MUSTAFA TÜLÜ

WATCH X

48

NAMIK KURAL

TR ANGELS

49

NESLİHAN YUCA

ENWAİR BATARYA

50

OĞUZHAN UYAR

METROBİ

51

ORHAN ALANKUŞ

OKAN ÜNIVERSITESİ

52

RECEP KURT

MARTUR SÜNGER VE KOLTUK TES.TİC.VE SAN. A.Ş.

53

SACİT SUNGU 

TR ANGELS

54

SEDAT ÖZTÜRK

SEDAT ÖZTÜRK DESİGN

55

TOLGA KAAN DOĞANCIĞLU

KORDSA

56

UFUK SANDIK

SABAH GAZETESİ

57

MURAT SELEK

BAĞIMSIZ YK ÜYESI, YÖNETIM DANIŞMANI VE STARTUP MENTORU

58

ÜMİT KARAARSLAN

KEİRETSU

59

DİLEK DAYINLARLI

SCALE X

 

YEDEK JÜRİ ÜYE LİSTESİ*

Alpay ER

Özyeğin Üniversitesi

 

17. MODERATÖR
Moderatör, jüri üyeleri ile yarışmacılar arasındaki iletişimi ve bilgi alışverişini (yarışmacılardan soru alınması, jüri cevaplarının yayınlanması, jüri üyeleri ile yarışmacılar arasında koordinasyonu sağlayan, tüm süreci kontrol eden vb.) sağlayarak, başvuruları teslim alan, düzenleyen ve jüri değerlendirilmesine sunulmasını sağlayan bağımsız danışmandır.

 

NO

İSİM

UNVAN

1

Ekrem ÖZCAN

IPRU-İcra Kurulu Üyesi

E-posta: ekrem.ozcan@ariteknokent.com.tr

18.FİKRİ VE SİNAİ MÜLKİYET HAKLARI ve ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ

 • Fikri mülkiyet haklarını ihlal eden tasarım sunumları diskalifiye edilecektir. Üçüncü kişilerin bütün yasal girişimlerinin sorumluluğu yarışmacıya aittir. Sunulan proje ile fikri mülkiyet haklarının ihlal edildiği yarışma sonuçlandıktan sonra anlaşılsa dahi ödül geri alınır.

 • OİB, Tasarım Yarışması başvurusu gerçekleştirilen tasarımı yayımlamak, arşivlemek ve yurtiçi ve yurtdışında tasarım veya buluş sahibi adına sergilemek hakkına süresiz ve ücretsiz olarak sahip olacaktır. Bu nedenle; Tasarım Yarışması Başvurusunu gerçekleştiren/gerçekleştirenlerin, tasarımlarının fikri ve sınai haklarını üçüncü bir şahsa vermeleri halinde ilgili sözleşmelerde OİB’in işbu maddede yer alan haklarına yer vermeleri ve ayrıca fikri mülkiyet haklarındaki değişikliği OİB’e derhal bildirmeleri zorunludur. Aksi halde oluşabilecek zararlar proje başvurusunun gerçekleştiren/gerçekleştirenlere rücu edilir.

 • Tasarım Yarışması Başvurusu gerçekleştiren/gerçekleştirenler tasarımlarına ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarında kendi adlarına tescil başvurusu ve tescil edilmesi halleri hariç ödül tutarı kendi hesaplarına geçene dek üçüncü şahıslara devir vb. ya da başkaca herhangi bir değişiklik yapmamayı kabul ve taahhüt eder.

 • Yarışmaya katılan tüm kişiler, bu şartname ve eklerinde belirtilen tüm katılım koşullarını harfiyen kabul ettiklerini ve tüm koşulları yerine getirdiklerini kabul ve beyan etmiş sayılırlar.

 • Taahhütnamenin/Başvuru Formunun kişi/kişiler tarafından imzalanması ile bu form, yarışmacı ve OİB arasında yapılmış bir anlaşma olarak kabul edilecektir.

 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İle İlgili Aydınlatma/Bilgilendirme Formunun (şartname ekinde yer alan) kişi/kişiler tarafından imzalanması ile bu form, yarışmacı ve OİB arasında yapılmış bir anlaşma olarak kabul edilecektir.
 • Yarışma sonrası, dereceye giren finalistler verilecek ödüller dışında OİB, UİB, TİM, Ticaret Bakanlığı ve Jüri’den hiçbir talepte bulunamazlar.

 • 27 Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe giren “Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre, yarışmaya katılan bütün tasarımcıların, yarışmaya katıldıkları “yeni ve ayırt edici özelliğe sahip” tasarımlarının korunması için, Türk Patent Enstitüsü’ne başvurma ve tasarımlarına (masrafları kendilerince karşılanarak) “Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi” almaya hakları vardır. Arzu eden tasarımcılar, Türk Patent Enstitüsü/ Ankara’ya başvurabilirler.

 • Yarışmaya katılan bütün tasarımların, ticari amaçlı kullanımı için tasarımcıların izninin alınması gereklidir. Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden OİB, TİM ve Ticaret Bakanlığı üyeleri, uygun buldukları projeleri satın alma girişiminde bulunabilirler. Bu nedenle OİB, TİM ve Ticaret Bakanlığı’nın ödül alan projeler üzerinde yarışma sonuçlarının açıklanmasından itibaren 6 ay süreli “Öncelik” ve “Ön Alım Hakkı” vardır.

 • Tasarımların fikri ve mülkiyet haklarını korumak için gerekli önlemleri almak katılımcıların sorumluluğunda olup, OİB/Genel Sekreterlik/Jüri/Organizatörün herhangi bir sorumluluk/yükümlülüğü bulunmamaktadır.

 • OİB, yarışmaya katılan tasarımlardan uygun gördüğü tasarımların sergilenmesi amacıyla, bir ya da birden çok sayıda örnek modelini üretebilir ve bu modelleri geçici ya da sürekli olarak sergileyebilir. Bu halde yarışmaya katılan seçilen eserinin OİB’e süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için OİB’e tam lisans/yetki verdiğini kabul eder.

 • OİB; proje sahiplerine ilişkin her türlü bilgi ve yarışmaya katılan eserleri; kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, OİB’i temsil edecek her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, yarışmacı ödül dışında herhangi bir telif hakkı ya da başkaca ücret talep edemeyecektir. Hangi tasarımların bu çalışmada yer alacağı yada almayacağı OİB’in takdirindedir.

 

19. DİĞER HUSUSLAR
19.1. OİB gerekli görünen hallerde katılımcılardan başvuru sırasında beyan edilen bilgilerin ispatını isteyebilecek, katılım koşullarına uymayan başvuruları reddedebilecektir. Yarışma şartnamesine uygun olmayan eserler jüri değerlendirmesine sunulmayacaktır.
19.2. OİB, yarışmacılar tarafından aksi yazılı olarak talep edilmediği takdirde katılımcılara ait bilgi, görsel ve resimleri projeyle birlikte süresiz olarak duyurabilecek, sergileyebilecek ve yayınlayabilecektir.
19.3. OİB ve / veya Jüri, kesinleşmiş yargı kararlarına dayanmayan iddiaları dikkate almak zorunda değildir.
19.4. Türkiye İhracatçılar Meclisinin düzenlediği “Türkiye Tasarım Haftası” etkinliklerinde OİB’in sergilenmeye değer bulduğu projeleri temsil etmek üzere proje sahipleri söz konusu organizasyona davet edilebilir.
19.5. Kuluçka merkezleri ya da girişim evlerinden biri ile OİB in bir protokol imzalaması halinde, projelerin hayata geçirilebilmesi adına OİB’in uygun bulduğu projeler için proje sahipleri söz konusu merkezlerden ücretsiz yararlandırılabilir.
19.6. İş bu şartnameden kaynaklanan veya şartnameyle ilişkili olan tüm uyuşmazlıklar, İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla çözümlenecektir. Tahkim yeri Bursa/ Türkiye’dir. Tahkim dili Türkçedir. Uyuşmazlığın esasına Türk hukuku uygulanır.

 

Yarışma Sekretaryası:Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

Proje Toplama Merkezi: İTÜ Çekirdek, İTÜ ARI Teknokent Arı-3 Binası, Reşit Paşa Mah. Katar Cad. No:4 İç Kapı No:1101 34467 Sarıyer – İstanbul

Proje Başvurusunda Olası Sorularınız için:

Güvenç SÖZEN E-posta: guvenc.sozen@ariteknokent.com.tr

Olkan İlter TAŞ E-posta: ilter.tas@ariteknokent.com.tr

İTÜ ARI Teknokent

E-posta: cekirdek@ariteknokent.com.tr 

Tel: 0212 285 03 10

OKUDUM ANLADIM KABUL EDİYORUM.

Katilimci/katılımcılar:
AD-SOYAD:
TARİH / İMZA:

 

EK1. TAAHHÜTNAME/BAŞVURU FORMU

(FOTOĞRAF)
__________________________________________________________________________
OTOMOTİVİN GELECEĞİ TASARIM YARIŞMASI TAAHHÜTNAME/BAŞVURU FORMU
Uludağ Otomotiv Endüstrisi  İhracatçıları Birliği tarafından ulusal düzeyde düzenlenen “OTOMOTİVİN GELECEĞİ Tasarım Yarışması” şartnamesinde belirtilen şartları dikkatle okuduğumu, katılım yükümlülüklerine uyduğumu ve yarışma şartlarını tümüyle kabul ettiğimi, tasarımın özgün olduğunu ve fikri mülkiyet haklarının tarafıma ait olduğunu, 2020 yılı OTOMOTİVİN GELECEĞİ Tasarım Yarışması’nda birinci olmam durumunda, farklı bir iş birliği kuruluşu tarafından aynı sektörde düzenlenen bir tasarım yarışmasında bu yarışmadan önce iki yıl içinde derece elde etmediğimi,  etkinlik sonrası sanayi ortaklığına ve işbirliğine yönelik OİB tarafından yapılacak anketlere 5 yıl süreyle düzenli olarak cevap vereceğimi, vereceğim bilgilerin doğruluğunu, yurtiçi ve yurtdışında projemin sergilenmesine, herhangi bir amaçla umuma açık hale getirilmesine, katalogda basılmasına, dağıtılmasına, poster sunumlarının bastırılmasına ve sergilenmesine, sözlü sunum ve proje önerilerimin kitap haline getirilmesine, power point sunumlarımın cd haline getirilmesine ve dağıtılmasına muvafakat verdiğimi ve bu hususlar ile ilgili olarak ücret talep etmeyeceğimi, Ek2. 6698  Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İle İlgili Aydınlatma/Bilgilendirme Formu şartlarını kabul ettiğimi, aksi halin tespiti durumunda diskalifiye edilmeyi kabul edeceğimi bu belge ile beyan ediyorum.

 

Yarışmaya Katılım Sağlamak Üzere göndermiş olduğum “…...………………………………” adlı proje şahsıma/ekibimize ait özgün bir çalışmanın nihai eseri olup, tüm yasal hakları şahsıma/ekibimize aittir. Diğer taraftan; aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda ise; tüm yasal çerçevede oluşacak sorumlulukların da şahsıma/ekibimize  ait olduğunu bu belge ile kabul ederim/z.

 

Yarışmaya Katılım Sağlamak Üzere göndermiş olduğum “…...………………………………” adlı proje şahsıma/ekibimize ait özgün bir çalışmanın nihai eseri olup, tüm yasal hakları şahsıma/ekibimize aittir. Diğer taraftan; aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda ise; tüm yasal çerçevede oluşacak sorumlulukların da şahsıma/ekibimize ait olduğunu bu belge ile kabul ederim/z.

KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı :
Doğum Tarihi ve Yeri :
T.C. Kimlik No :


İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres :
E-posta :
Telefon :
GSM :
Faks :

 

BANKA BİLGİLERİ
(Ödüle hak kazanılması halinde ödül tutarının yatırılması istenen banka bilgileri)
Hesap sahibinin adı :
Banka adı :
Şube adı :
Şube kodu :
Hesap No :
Iban No :
(Ekip katılımında tüm ekip tarafından imza atılmalıdır.)
Okudum/Anladım, Kabul Ediyorum.
İmza(lar)
Tarih :

 

EK2. 6698 SAYILI KIŞISEL VERILERIN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ AYDINLATMA/BILGILENDIRME FORMU

(1)1. Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimliği

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB)
Adres: Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi Kahverengi Cadde 2.Gelişim Sahası No:11 16159 Nilüfer/Bursa

 

(1)2. Kişisel verilerin işlenme amacı
Kişisel verileriniz; OİB Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması Şartnamesinin 8.md. belirtilen kişisel veriler, şartnamede  açıklanan  amaçlara uygun olarak ve başvuru konusu ile sınırlı olmak üzere; katılımcının tanınması ve yarışma koşullarına uygunluğunun denetlenmesi, iletişimin sağlanması amacıyla mevzuat gereği temin edilerek veri sorumlusunun sorumluluklarının ifası için veri kayıt sistemine işlenmesi, bunların muhasebeleştirme işlemlerinin (mali işlemler) gerçekleştirilmesi, ticari mali, hukuki ve sosyal iş ve hedeflerimizin tespiti ve uygulanması amacı ile gerekli olan süre kadar ve muhafaza edilmesi şartıyla işlenecektir.

 

(1)3. Kişisel verilerin aktarılacağı gerçek ve tüzel kişi kategorisi ve hangi amaçla aktarılabileceği
A. Katılımcının Kişisel verilerinin aktarılacağı gerçek ve tüzel kişi kategorisi
- UİB/OİB  Yönetim ve Denetim  Kurulu asil ve yedek  üyeleriyle,
- UİB’nin OİB Tasarım Yarışması kapsamında ilgili tüm idari, ticari ve sosyal birimleri ve  Şubeleri ile bilgi işlem birimlerinde yönetim ve/veya temsil yetkisine sahip çalışanları,
- UİB/OİB Üst kuruluşları ve İdari birimlerle, Diğer bağlı kuruluşlarla,
- İşbirliği içinde olunan kurumlar ve kuruluşlar ile çalışanları ve kamu kurum ve kuruluşları, denetim ve gözetim kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileriyle,
- UİB/OİB üyeleriyle.

 

B. Katılımcının Kişisel verilerinin hangi amaçla aktarılabileceği
Katılımcı, kişisel verilerinin aşağıdaki amaçlarla, yurt içi ve yurt dışına aktarılmasına açık rızasının olduğunu kabul etmektedir:
- Kanun hükmü:  Katılımcıya ait kimlik ve öğretim durumu ve şartnamede belirtilen hususlarda kişisel bilgilerinin kanun gereği tutulması.
- İletişimin sağlanması: İletişim kurulması için adres bilgilerinin kaydedilmesi.
- Hakkın tesisi, korunması, kullanılması: Katılımcıya ait gerekli bilgilerin yarışma konusu mevzuattan kaynaklanacak olası hukuki başvurmalar nedeniyle dava zamanaşımı boyunca saklanması                                                     
- Meşru menfaat: Katılımcıya ödül verilmesi amacıyla veri işlenmesi.

 

(1)4. Katılımcıya ait kişisel verileri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi
A. Katılımcıya ait kişisel verileri toplamanın hukuki sebebi
Katılımcıya ait kişisel veri toplamanın hukuki sebebi Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olmasıdır.

 

(2) Veri sorumlusuna başvuru
Katılımcı, KVKK belirtilen haklar kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızdan Veri Sorumlusuna bildirilen ve Veri Sorumlusu sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Veri Sorumlusu'na iletebilir.

Katılımcı tarafından yapılacak bu başvuruda aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin bulunması zorunludur;
a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
b) Türkiye Cumhuriyeti (Kısaca "T.C.") T.C. vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
d) Talep konusu.

Başvurunun konusuna ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

(3) Katılımcının yazılı başvurusunda, Veri Sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir. Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun Veri Sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir.

İşbu bilgilendirme yazısı şartnamenin eki niteliğindedir.

İşbu aydınlatılma yazısında belirtilen hak ve sorumluluklar veri sahibi kişi tarafından anlaşılmış olarak tamamen kendi rızasıyla şartnamede belirtilen kişisel verilerini verdiğini teyit etmek üzere kişisel veri sahibi katılımcı/katılımcılar tarafından aşağıdaki imza ile onaylanmıştır.

(ekip katılımında tüm ekip tarafından imza atılmalıdır.)
Okudum/Bilgi Edindim.

Adı Soyadı :……………………………..

İmza :……………………………..

Tarih :………………………………...

 


EK.3 MUVAFAKAT DİLEKÇESİ

 

ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ’NE

07-08 Mayıs 2020 tarihlerinde Uludağ Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması” etkinliğinde …………………………………………… isimli proje ile …………………………….. liralık ödülü almaya hak kazanan ekip üyeleri adına ödülün tamamının ekip üyelerinden Sn.………………………………. yazılı olarak bildireceği banka hesabına yatırılmasını kabul ederim.


PROJE EKİP ÜYESİ
AD SOYAD – İMZA

 
(Bu dilekçe Ekip üyelerince mutabakat sağlanması halinde Ekip üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı imzalanıp gönderilecektir. Hesabına para yatırılacak ekip üyesi banka bilgilerini bu dilekçede bildirmelidir.)