2021 Şartname

Şartname

 

                     

                          OTOMOTİVİN GELECEĞİ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ


1. YARIŞMANIN ADI
OTOMOTİVİN GELECEĞİ TASARIM YARIŞMASI (OGTY)

 

2. YARIŞMA HAKKINDA
“Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması”, “Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB)” tarafından “Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)” koordinatörlüğü ve “T.C. Ticaret Bakanlığı” desteği ile düzenlenen otomotiv sektörüne yönelik bir tasarım yarışmasıdır.

 

3. YARIŞMANIN AMACI

* 2023 ihracat stratejisi kapsamında ülkemizde Ar-Ge ve tasarım kültürünün yerleşmesi ve teknoloji ile bütünleşmesi,

* Ar-Ge ve tasarım konularında yeterli birikimin oluşturulması,

* İhracatta katma değerin artırılması,

* Komponent bazlı yenilikçi ürünler tasarlanması,

* Otomotiv sektörüne yönelik ülke-bölge için yenilikçi yazılımların tasarlanması, geliştirilmesi

* Yeni tasarımcılar/girişimciler yetiştirilmesinin teşvik edilmesi,

* Ülkemiz ihracatçıları tarafından özgün ürünlerin üretilip, dünya pazarlarına sunulması

* Otomotiv sektörüne ait inovatif ve özgün projelerin sunulması ve bu projelerin sektör lideri kişiler, öğrenciler, akademisyenler, yatırımcılar ve girişimciler ile buluşmasıdır.

 

4. YARIŞMANIN BAŞVURU KOŞULLARI

 • Yarışma, sektörle ilgisi bulunan tüm sektör profesyonelleri, akademisyen, arge-teknopark çalışanları, tasarımcılar, girişimciler, serbest çalışanlar ve öğrencilerin katılımına açıktır. Yarışmaya, 18 yaşını tamamlamış herkes bireysel ve ekip katılımı sağlayabilir. Ekip
  katılımlarında bir kişi ekip lideri olarak bildirilmelidir.

 • Yarışmaya katılan projede, otomotiv sektörüne yönelik ülke-bölge için yenilikçi olması, seri üretim yapılmamış olması şartları aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, proje; yarışmadan diskalifiye edilir, ödül kazandıysa OİB tarafından ödülü nakden ve defaten geri alınır. Ödül kazanan yarışmacı böyle bir durumla karşılaşılması halinde aldığı ödül ve tutarı geri vermeyi taahhüt eder. Ayrıca, yarışmaya gönderilen projenin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.

 • Yarışma başvurularında proje başvuru sınırı bulunmamaktadır. Bir yarışmacı; farklı olmak kaydı ile otomotiv sektörüne yönelik birden fazla proje ile yarışmaya katılabilir. Ancak aynı yarışma yılı içerisinde sadece 1 projesi ile ödül alabilir.

 • Ekip katılımlarında bir kişi Birlik ile ilişkilerin yürütülmesini teminen ekip lideri olarak bildirilmeli ve ekip üyelerinin tamamı başvuru koşullarını sağlamalıdır. Ekip üyelerinin her biri, Birlik’e karşı müşterek ve müteselsil sorumludurlar.

 • Farklı bir iş birliği kuruluşu tarafından aynı sektörde düzenlenen bir tasarım yarışmasında iki yıl içerisinde birincilik ödülünü alan yarışmacı, girişimci, ekip; Birliğimiz tarafından düzenlenen bu tasarım yarışmasında derece elde etse dahi, bahse konu yarışmacıya, girişimciye, ekibe tekrar ödül verilmeyecektir. Ödül verildiğinin tespiti halinde ödül geri alınacaktır.

 

5. YARIŞMANIN KAPSAMI
İlan edilen tema kapsamında, yarışmada toplam 5 olmak üzere; 1.’lik, 2.’lik, 3.’lük, 4. lük ve 5. lik
derecelerine ödül verilmektedir.

 

6. YARIŞMANIN KONUSU VE TEMA
Bu yarışma otomotiv endüstrisinin gereksinimlerine karşılık gelecek, ülke-bölge için farklılık, yaratıcılık ve yenilikçilik içeren projelerin teşvik edilmesi ve değerlendirilmesi için düzenlenmektedir.

Yarışma Teması: MOBİLİTE ÇÖZÜMLERİ (HAREKETLİLİK EKO SİSTEMİNDE ÇÖZÜMLER)

 

7. YARIŞMA İÇERİĞİ
Yarışma; otomotiv endüstrisindeki dönüşüm doğrultusunda, genel tasarım, yazılım tasarımları ve otomotiv sektöründe ülke-bölge için farklılık yaratacak projeler kapsamında mobilite çözümlerine odaklanmıştır. Genel tasarım ifadesi; bütünsel, görsel araç tasarımından, birbiriyle haberleşebilen araç ve cihazların oluşturduğu sistem tasarımına; otomotiv endüstrisindeki komponent (parça ve aksam) tasarımından, şarj gibi altyapıların teknik tasarımına kadar konuları ifade etmektedir. Yazılım tasarımı ifadesi; araç paylaşma, bağlantılı, otonom, elektrikli ve diğer alternatif yakıtlı araçlar, konum bazlı uygulamalar, akıllı park uygulamaları vb mobilite konularına yenilikçi çözümler üreten yazılım tasarımını ifade etmektedir. Ayrıca, araçların ve akıllı cihazların diğer araç ve cihazlarla bağlantısından, araçların yazılımlarının uzaktan güncellenmesine, siber güvenlik önlemlerinden giyilebilir teknolojilere kadar çeşitli projeler ile, yenilenebilir enerji ve çevreci yaklaşımlar, ergonomi, emniyet, enerji vb. temaları içeren özgün ve yenilikçi tüm projeler yarışma kapsamında değerlendirilir.

8. YARIŞMANIN BAŞVURU AŞAMALARI
Yarışma başvuruları iki aşamada yapılacak olup; ilk aşama online olarak aşağıdaki belgelerin okunup onaylanması şeklinde beyana dayalı bir aşama olup, ikinci aşama ise aşağıdaki belgelerin proje sahiplerinden talep edildiği ve imzalı olarak Yarışma Sekreteryasına teslim edildiği aşama olacaktır.

Aşağıda belirtilen başvuru aşamalarında talep edilen evrakların proje sahibi ve ekibi tarafından talep edilen şekilde ve tarihte eksiksiz olarak Yarışma Sekreteryasına beyanı zorunludur aksi halde başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

8.1. Online Başvuru ve Kayıt:
Yarışma katılımcıları www.otomotivingelecegi.com web sitesi üzerinde yer alan online yarışma başvuru formunu eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Online başvuruyu süresi içinde yapmayanların eserleri yarışmaya kabul edilmeyecektir. Formda tarif edilen kelime sınırlarına da dikkat edilmesi ve anlaşılır dilde yazılması önemlidir. Başvuru formundaki proje özetleri etkinlik günü dağıtılmak üzere bir kitap olarak basılacaktır. Proje sahiplerinin, başvuru sırasında talep edilen bilgileri eksiksiz olarak sisteme girmeleri gerekmektedir. Eksik bilgi ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Projelerin üzerinde hiçbir şekilde Şahıs/Şirket Bilgisi ve herhangi bir Marka, Logo vb. yer almamalıdır. Proje Sahibi/Sahiplerinin Ad-Soyad Bilgisi ya da Şirket Ünvanları ile herhangi bir Marka, Logo vb. yer alan projeler değerlendirme dışında tutulacaktır. Proje başvurusu sırasında, kullanıcı ve proje önerileri kayıtlarının güncelliğinden kullanıcının kendisi sorumludur. Kayıt bilgilerinin eksikliğinden veya farklılığından doğabilecek durumlarda, sorumluluk kullanıcıya aittir.

Web sayfasında bildirilen başvuru son günü ve saatine kadar yüklenmeyen projeler değerlendirmeye alınmayacak olup, projelere ilişkin eksik yüklemelerden proje sahibi sorumludur.

Proje Yükleme: Katılımcıların belirtilen tarih aralığında projelerini yükleyerek online başvurularını yapmaları gerekmektedir. OİB Projelerin yüklenmesi esnasında sistemde oluşabilecek aksaklıklardan dolayı sisteme yüklenemeyen projelerden sorumlu tutulamaz.
Proje Yükleme aşamasında bireysel katılım ve ekip katılımı olarak iki ayrı seçenek sunulmaktadır. Ekip projesini ekip lideri olarak seçilen kişi bilgileri sisteme yükler, projenin değişikliği ile ilgili yetki kendisindedir. Yarışmaya katılımda yarışmacılardan özgün ve yenilikçi projelerin geliştirilmesi beklenmektedir.

Online Başvuru sırasında tüm katılımcılar talep edilen bilgileri sistemde belirtilen şekilde ve eksiksiz şekilde doldurmalı, belge ve dokümanlar eksiksiz olarak sisteme yüklemelidir. Eksik bilgi/doküman ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve ön elemeye katılmaya hak kazanmamış sayılacaktır.

8.2. Ön Eleme:
Başvuru koşullarında belirtilen evrakları tam ve eksiksiz olarak süresi içerisinde dijital ortamda yüklemiş olan yarışmacılara ait projeler yarışmanın ön eleme jürisi tarafından değerlendirilecektir ve jüri önünde sunum yapmaya hak kazanacak 30 proje belirleyecektir.

8.3. Final Eleme:
Projeye ait sistem girişlerini eksiksiz beyan ettiği tespit edilen projeleri değerlendirecek ve Ödül Jurisi önünde sunum yapmaya hak kazanacak 10 projeyi belirleyecektir. Ödül jürisi önünde sunum yapmaya hak kazanan 10 finalist arasında yapılacak değerlendirme sonrası ödül almaya hak kazanacak ilk 5 proje belirlenecektir.

Ödül jürisi önüne çıkmaya hak kazanan 10 proje yürütücüsünün aşağıda belirtilen belgeleri talep edildiği şekilde ve imzalı olarak sisteme yüklemesi zorunludur. Sistemde eksik beyanda bulunduğu tespit edilen yarışmacılar Final Juri Değerlendirmesine katılma hakkını kaybeder.


1. Yarışma Şartnamesi

 • Bu belgenin yazıcı çıktısını alarak ve her sayfanın alt kısmı imzalı olacak şekilde pdf formatında taratılarak yüklenecektir,
 • Ekip ile katılım halinde proje sahibi ve ekip üyelerinin her birine ait olacak şekilde ayrı ayrı ve imzalı olacak şekilde pdf formatında taratılarak yüklenecektir.

2. Ek1.Tasarım Yarışması Fotoğraflı&Islak İmzalı Taahhütname/Başvuru Formu (Şartname ekinde yer alan)

 • Bu belgenin yazıcı çıktısını alarak ve her sayfanın alt kısmı imzalı olacak şekilde pdf formatında taratılarak yüklenecektir,
 • Ekip ile katılım halinde proje sahibi ve ekip üyelerinin her birine ait olacak şekilde ayrı ayrı ve imzalı olacak şekilde pdf formatında taratılarak yüklenecektir.

3. Ek2.Islak İmzalı 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile İlgili Aydınlatma/Bilgilendirme Formu (Şartname ekinde yer alan)

 • Bu belgenin yazıcı çıktısını alarak ve her sayfanın alt kısmı imzalı olacak şekilde pdf formatında taratılarak yüklenecektir,
 • Ekip ile katılım halinde proje sahibi ve ekip üyelerinin her birine ait olacak şekilde ayrı ayrı ve imzalı olacak şekilde pdf formatında taratılarak yüklenecektir.

4. Ek3.Muvafakat Dilekçesi: Ödüle hak kazanılması halinde söz konusu tutarın ekip üyelerinden birine yatırılmasını beyanını içeren dilekçedir.

 • Pdf formatında taratılarak yüklenecektir,
 • Ekip ile katılım halinde proje sahibi ve ekip üyelerinin her birine ait olacak şekilde ayrı ayrı ve imzalı olacak şekilde pdf formatında taratılarak yüklenecektir.

5. Son okuduğu okuldan alınan güncel tarihli, ıslak imzalı, kaşeli Diploma ya da halen öğrenci ise Öğrenci Belgesi

 • Mezuniyete/öğrenci olduğuna ilişkin e-devlet üzerinden alınacak resmi barkodlu belge kabul edilmektedir,
 • Ekip ile katılım halinde proje sahibi ve ekip üyelerinin her birine ait olacak şekilde ayrı ayrı belge sunumu zorunludur.

6. Fotoğraflı Özgeçmiş

 • Pdf formatında taratılarak yüklenecektir,
 • Ekip ile katılım halinde proje sahibi ve ekip üyelerinin her birine ait olacak şekilde ayrı ayrı belge sunumu zorunludur
 • T.C. Kimlik No, Telefon No, Adres, Üniversite/Fakülte/Bölüm Adı, Meslek adı bilgilerine her bir ekip katılımcısı için özgeçmişte yer vermek zorunludur.

7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 • Pdf formatında taratılarak yüklenecektir,
 • Ekip ile katılım halinde proje sahibi ve ekip üyelerinin her birine ait olacak şekilde ayrı ayrı belge sunumu zorunludur.

8. Proje Görselleri ve Açıklama

 • Jüri üyelerinin sergilenmeye değer gördüğü poster sunumları birliğimizce (50 cm x 70 cm) ebatlarında dikey olarak bastırılıp muhtelif alanlarda sergilenebilecektir.

Ödül jürisi önüne çıkmaya hak kazanan 10 finalistin; 8.1. ve 8.3. maddelerde belirtilen tüm belgeleri Ödül Jurisi Toplantısı öncesi ıslak imzalı asıl evrak olarak Yarışma Sekreteryasına teslim etmeleri zorunludur:

 • Bildirilen yarışmacı/ekip üyelerince, sisteme yüklenen tüm evrakların asılları (ıslak imzalı ve elle doldurulmuş halde) tamamlanarak, kendilerinden talep edildiği tarihten itibaren en geç 7 gün içinde, asıl evrak olarak Yarışma Sekretaryasına kargo ile/elden iletilecektir.
 • Ayrıca proje başvurusuna ilişkin sunulan imzalı evraklar, özet, görsel vb. USB belleğe kaydedilerek iletilmelidir. İhtiyaç halinde Yarışma Sekreteryası/OİB gerekli olabilecek diğer belge ve bilgileri isteyebilir.

Proje sahibi ve ekibi tarafından evrakların talep edilen süre Yarışma Sekreteryasına asıl evrak olarak teslim etmeyenler Final Juri Değerlendirmesine dâhil edilmeyecektir. Ödüle hak kazanılması durumunda ise ödül ödemesi yapılmayacaktır.


9. GENEL AÇIKLAMALAR

 • Puanlama kriterleri için aşağıda sunulan Ödül Jürisi değerlendirme formu dikkate alınacaktır.
PROJE ÖNERİSİ DEĞERLENDİRME FORMU    
Değerlendirme Kriterleri Referans
Puan
Puan
Proje Önerisinin Ar-Ge Niteliği, Teknolojik Yönü, Özgün Niteliği Ve
İnosvasyon Yönü
(Uluslararası ve ulusal alanda yeni bir fikir midir?)
20/100  
Proje Önerisinin Gerçekleşmesi Durumunda Ekonomik Katkısı
(Ulusal/Uluslararası Ölçeklenebilirlik- Bu ürün ticari olarak ulusal veya
uluslararası alanda büyüyebilir mi?)
20/100  
Ticarileşmeye Yatkınlık
(Desteklenirse ürün pazara çıkmaya ne kadar yakın?)
20/100  
Proje Önerisinde Zaman Ve Finans Planlaması
(Fizibil olup olmadığı)
20/100  
Proje Ekibinin Projeyi Hayata Geçirebilme Yetkinliği 20/100  
Genel Toplam 100/100  

 

 • Her bir proje elektronik ortam üzerinde puanlama yöntemi ile ön değerlendirmeye alınacak olup, ön eleme sonrasında yapılacak Ödül Jürisi toplantısında, en yüksek puanlamaya göre belirlenen tarihde sahnede sunum yapacak ilk 10 proje belirlenecektir. Seçilen projelerin sahipleri, yarışma günü yapacakları sunumu pdf formatında yarışma sekretaryasına teslim etmekle yükümlüdür. Sürece dair yapılacak tüm değişiklikler ve ilk 10 finalist web sayfasında açıklanacak olup, buradan takip edilmelidir.

 • Etkinliğe katılan proje önerilerinin özgün olmamasından doğacak yasal sorunlarda Uludağ İhracatçı Birlikleri, Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği ve çalışanları ile Jüri Üyeleri herhangi bir sorumluluk taşımaz. Tüm sorumluluk katılımcıya/gruba aittir.

 • Katılımcının bu yarışma kapsamında üçüncü şahıslarla yaptığı veya yapacağı anlaşmalardan, yüz yüze görüşmelerden kaynaklanan zarar ve ziyanlardan da yukarıdaki maddede sayılanlar sorumlu tutulamaz.

 • OİB herhangi bir aşamada yarışmayı iptal edebilir, bu halde yarışmacılar herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Yarışmanın iptal edilmesinden dolayı yukarıda sayılanlara herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

 • Katılımcılar, isim, fotoğraf ve projelerin, vb. tanıtım ve haber amaçlı OİB tarafından kullanılabileceğini, sergilenebileceğini ve yayımlanabileceğini kabul ve taahhüt ederler.

 • Bu yarışmaya katılanlar, bu şartnamede belirtilen tüm katılım koşullarına uyduklarını ve bu şartnamede belirtilen tüm koşulları kabul etmiş sayılırlar.

 • Yarışmada yer alacak projeler hakkında üçüncü şahıslar / ve / veya ekip üyeleri tarafından fikri ve sinai hak ihlali nedeniyle OİB / Genel Sekreterlik / Jüri / Organizatör aleyhine yöneltilebilecek sorular, iddialar, ihtarlar, açılabilecek kanuni ve hukuki süreçler ile davalar ve yasal takipler bu yarışmaya başvuruda bulunmuş kişi ve / veya ekip tarafından müştereken ve müteselsilen üstlenilecektir. Bu konuda yarışmayı düzenleyen OİB / Genel Sekreterlik ve / veya Jüri / Organizatörün hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. İlgili sorular, iddialar, hukuki süreçler ve benzerleri yarışmaya başvuruda bulunmuş kişi ve / veya ekibe yönlendirilecektir. Bu hususta yarışmayı düzenleyen OİB / Genel Sekreterlik ve / veya Jüri / Organizatöre 3. kişiler tarafından yöneltilen talepler nedeni ile doğması muhtemel / doğan tüm zararlar ilgili yarışmaya başvuruda bulunmuş kişi ve / veya ekip tarafından müştereken ve müteselsilen tazmin edilecektir.

 • Dereceye giren ilk 5 proje başvuru evrakları OİB Yarışma Sekretaryası’nın arşivinde muhafaza edilir, yarışmacılar OİB’in söz konusu projeleri sergileme ve tanıtım amaçlı kullanma hakları olduğunu kabul eder.

 • Ödül: Juri ödüle layık proje bulmadığı takdirde ödül kademelerinden herhangi birini boş bırakabilir. Başarılı bulunan projeler ödül töreninde açıklanacak olup, ödüllere ilişkin ödemeler evraklarını eksiksiz olarak göndermiş proje sahiplerinin hesabına ödül töreninden itibaren 2 ay (iki ay) içinde yatırılacaktır. Yarışmacılar, gönderecekleri projeleri için belirtilen ödüller dışında, herhangi bir ödül veya ücret kesinlikle talep edemez (tasarımları ödül alsın ya da almasın).

 • OİB ön eleme, ana eleme ve ödül töreni tarihlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.

 • Değerlendirmeye Alınmayacak Projeler: OİB tarafından daha önce düzenlenen yarışma etkinliklerinde sunulan projeler, eksik yönleri tamamlanıp geliştirilerek tekrar başvurmadığı sürece, değerlendirmeye alınmayacaktır.

 • Yoğunluk sebebi ile katılımcıların projelerini en az bir hafta önce yüklemeleri önemle tavsiye edilmektedir. Aksi durumda kayıt ve proje yükleme ile ilgili çıkabilecek problemlerden Birliğimiz sorumlu değildir.

 • Juri tarafından projelerin herhangi bir Fikri Mülkiyet Hakları konusunu ihlal ettiğinin tespit edilmesi durumunda değerlendirmeye alınmayacaktır. Tasarımın vb. kopya olduğunun anlaşılması halinde ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü derhal iade edecektir. Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan OİB/Genel Sekreterlik/Jüri ve Organizatör sorumlu tutulamaz. Bu gibi durumlarda, yarışmanın ödülü iptal edilerek, kendisine verilenler geri alınır.6

 

10. KATILIM MASRAFLARI
Ön elemeyi geçerek Jüri Değerlendirme toplantısına katılmaya hak kazanan proje sahipleri ile belirlenen tarihde ödül töreninde sahnede jüri önüne çıkacak ilk 10 finalistin belgelendirmeleri kaydıyla katılım masrafları karşılanacaktır. Ödemenin yapılabilmesi için aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde söz konusu belgelerin Yarışma Sekreteryasına evrak aslı olarak sunulması zorunludur.

 

 • Ekip katılımlarında sadece bir kişinin belgelendirmesi kaydıyla seyahat ve konaklamasına ilişkin katılım masrafları Birlik tarafından karşılanır. Ulaşım masraflarında; yurtiçi ekonomi sınıfı olmak üzere uçak bileti tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası kapsam dâhilinde olup, taksi bedeli ile şahsi araç yakıt bedeli ve şehiriçi ulaşım ödeme kapsamı dışındadır. Faturası ibraz edilmeyen giderler ödenmeyecektir. Etkinlik gününde projeleri sergilenen proje öneri sahiplerine verilen anket formlarının doldurulması ve etkinliğin yapıldığı il dışından gelen katılımcıların şehirlerarası yolculuk bedellerinin ödenebilmesi için de banka bilgileri de yer alacak şekilde ıslak imzalı bir dilekçe eşliğinde ulaşım belgeleri asıllarının etkinlik ajansına teslim edilmesi gerekmektedir. Faturaların ibrazıyla beraber havaleler banka hesaplarına gerçekleştirilecektir.

 

 • Etkinliğin yapıldığı ilden etkinliğe katılacak olan proje sahiplerinin ulaşım ve konaklama masrafları ödenmeyecektir. Fatura asıllarını teslim etmeyenlerin ödemeleri yapılmayacak olup, ödemelerin yapılabilmesini teminen katılımcıların sisteme nüfus cüzdanı görselini yüklemeleri gerekmektedir. Etkinliğin yapıldığı il dışından gelerek konaklama talebinde bulunan misafirlerimizin konaklama taleplerinin, iletilecek Başvuru Formunda belirtilmesi gerekmektedir. Konaklanacak olan yerler Birlik tarafından bütçe imkânları ve müsaitlik durumuna göre belirlenecektir. Misafirlerin Birlik tarafından belirtilen konaklama yerlerine olası itirazları değerlendirilmeyecektir.

 

11. YARIŞMANIN DEĞERLENDİRME ESASLARI

 • Proje Önerisinin Ar-Ge Niteliği, Teknolojik Yönü, Özgün Niteliği ve Inosvasyon Yönü (Uluslararası ve ulusal alanda yeni bir fikir midir?)
 • Proje Önerisinin Gerçekleşmesi Durumunda Ekonomik Katkisi (Ulusal/Uluslararası Ölçeklenebilirlik-Bu ürün ticari olarak ulusal veya uluslararası alanda büyüyebilir mi?)
 • Ticarileşmeye Yatkınlık (Desteklenirse ürün pazara çıkmaya ne kadar yakın?)
 • Proje Önerisinde Zaman ve Finans Planlaması(Fizibil olup olmadığı)
 • Proje Ekibinin Projeyi Hayata Geçirebilme Yetkinliği


12.YARIŞMA SONUÇLARININ İLAN ŞEKLİ
Kazananların isimleri web sitesinde duyurulacak, dereceleri ödül töreninde açıklanacaktır.

13.ÖDÜLLER
Otomotivin Geleceği Tasarim Yarışması için yukarıda belirlenen katılımlarda başarılı bulunan projelerin dereceleri ödül töreninde açıklanacak, ödüllere ilişkin ödemeler evraklarını eksiksiz ve tam olarak göndermiş proje sahiplerinin hesabına, iş bu şartnamede belirtilen haller ve ödülün
herhangi bir sebeple iptal edilmesi hali saklı kalmak kaydıyla, ödül töreninden itibaren 2 ay (iki ay)içinde yarışmacıya banka havalesi ile yatırılacaktır.

Derece Ödüller (TL)
1. 140.000 TL
2. 120.000 TL
3. 100.000 TL
4. 80.000 TL
5. 60.000 TL
Toplam 500.000 TL


Ödüle ilişkin T.C. Kanunlarına göre vergi doğması halinde, söz konusu vergi giderleri katılımcıya aittir. OİB yarışmanın yararlılığı açısından gerekli gördüğünde, kazananların sayısını sunumların kalitesi ve miktarına göre değiştirme hakkına sahiptir. Projelerin ödüle layık görülmemesi
durumunda dilerse bir kategorideki boş kalan dereceyi aynı veya farklı kategorilerdeki dereceler arasında paylaştırabilir veya ödül kademelerinden herhangi biri veya hepsini boş bırakabilir.

 

14. YURT DIŞI TASARIM BURSU

 • 2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ hükümleri kapsamında, T.C.Ticaret Bakanlığı tarafından verilmekte olan yurt dışı okullarda tasarım bursu için yarışma bitiminden itibaren (ödül töreninde derecelerin açıklanmasından itibaren) dereceye giren tasarımcıların
  başvuruları için bilgilendirme ayrıca yapılacak olup, talep edilen evraklar 2008/2 sayılı Tebliğ çerçevesinde değerlendirilmek üzere T.C.Ticaret Bakanlığı’na gönderilecektir,

 • 2008/2 Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülen proje sahibi en fazla iki yıl süre ile uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde eğitime gönderilebilecek olup, eğitim giderleri ve bu döneme ilişkin yaşam giderleri söz konusu Tebliğ çerçevesinde karşılanacaktır,

 • OİB tarafından söz konusu bursa başvurma koşulları ödül töreninin yapılmasından itibaren 2 ay (iki ay) içerisinde 5 Proje sahibine bilgilendirme e-maili ile iletilecektir,
 • Bilgilendirme e-maili geldikten sonra içeriğinde belirtilen hususlar bağlı kalmak kaydıyla başvuru süreci başlamaktadır,

 • Talep edilen belgelerin eksiksiz, istenilen şekilde ve talep edilen tarihe kadar asıl evrak olarak ıslak imzalı OİB’e teslimi zorunludur,

 • Eksik evrak içeren ve beyan edilen tarihten sonra gelen başvurular başvurma hakkını kaybeder,
 • Başvurma hakkı kazanmak ve evraklarını sunmak bursu kazanma garantisi vermemektedir,

 • Anılan seçim işlemine yönelik nihai kararı verecek merci T.C.Ticaret Bakanlığı’dır,

 • Seçilecek tasarımcıların uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinin gerektirdiği öğrenci kabul koşullarını sağlaması gerekmektedir,

 • T.C. vatandaşı olma şartı aranmaktadır,

 • Yurtdışı eğitim bursundan faydalanmak isteyen tasarımcıların ödül töreni bitiminden itibaren en geç 2 yıl içinde başvuruda bulunmuş ve dosyasının incelenerek Bakanlığa iletilmiş olması gerekmektedir,

 • OİB, burstan faydalanacak proje sahiplerinden OİB tarafından belirlenecek konulara, etkinlik ve faaliyetlere vb. ilişkin sunum, rapor vb. talep etme hakkına sahiptir. Bursiyer işbu şartname ile bunu Kabul etmiş sayılır.

 • Ekip katılımı durumunda; proje yöneticisi ve ekip üyelerinin derece elde eden proje kapsamındaki sorumlulukları, tasarımcı olup olmadıkları gibi hususlarda bilgilendirme yapmaları talep edilecektir.


15. YARIŞMA TAKVİMİ
OİB yarışma takviminde yer alan tarihleri değiştirme hakkını saklı tutar ve değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yarışma takviminde bir değişiklik olması halinde etkinlik web sayfasından ve sosyal medya sayfalarından duyurusu yapılacaktır. OİB yarışma sonucunun ilan edilmesinden önce herhangi bir aşamada yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumda Birlik sisteme yüklenmiş olan projelerin her hangi bir yerde
kullanılmayacağını taahhüt eder.


Yarışmanın İlanı: 19 Nisan 2021
Elektronik ortamda kayıtların başlaması: 19 Nisan 2021
Elektronik ortamda kayıtların sona ermesi: 03 Eylül 2021
Online Jüri Değerlendirmeleri: 07-17 Eylül 2021
Ön Elemeyi Geçenlerin Duyurusu: 22 Eylül 2021
Ödül Jürisi Toplantı Tarihi: 06 Ekim 2021
Ödül Töreni: 18 Ekim 2021-Online

 

16. JÜRİ ÜYELERİ
Jüri üyeleri, OİB tarafından oluşturulacak olup, OİB zorunlu hallerde jüri isimlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklik web sayfasından duyurulur. Jüri tarafından verilen kararlar kesin olup, itiraz yolu kapalıdır. Katılımcılar bu hususu kabul etmiş sayılırlar.

Yarışmacılar, Jürinin kararlarında saygı göstereceklerini, yarışmaya katılmış olmakla beyan etmiş olurlar.

Birlik personeli, görevden çekilmiş olsalar bile jüri üyeleri ve jüri üyelerinin 3. Dereceye kadar yakınları ile çalıştığı kurumlardan kişiler yarışmaya katılamaz. Bunun aksi durumunun tespiti halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir; ödül verilmişse, OİB tarafından ödülü nakden ve defaten geri alınır.


2021 YILI 10.OGTY ASİL JURİ LİSTESİ

1 BARAN ÇELİK / BEYÇELİK GESTAMP OTOMOTİV SAN. A.Ş.
2 MURAT SENİR / FORD OTOM. SAN. A.Ş.
3 ORHAN SABUNCU / TEKNİK MALZEME TİC. VE SAN. A.Ş.
4 MÜFİT KARADEMİRLER / MARTUR SÜNGER VE KOLTUK TESİS. TİC. VE SAN. A.Ş.
5 CENGİZ BELGİN / TOYOTA OTOMOTİV SANAYİ TÜRKİYE A.Ş.
6 YÜKSEL ÖZTÜRK / TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FAB. A.Ş.
7 CENK UĞUR SERMET / OYAK RENAULT OTOM. FAB. A.Ş.
8 GÖKHAN TUNÇDÖKEN / BOSCH SAN. VE TİC. A.Ş.
9 ERTUĞRUL TUNA ARINCI / VALEO OTOM. SAN. VE TİC. A.Ş.
10 ŞERİFE EREN İNCİ / GS YUASA AKÜ SAN. VE TİC. A.Ş.
11 ÖMER BURHANOĞLU / FARPLAS OTOMOTİV A.Ş.
12 ALİ İHSAN YEŞİLOVA / CANEL OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
13 ALİ KEMALYAZICI / ECOPLAS OTOM. SAN. VE TİC. A.Ş.
14 ÇİĞDEM ŞENYURT / ELATEK KAUÇUK SAN. TİC. A.Ş.
15 SİNAN TOPUK / BOLT BAĞLANTI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
16 EMRE İNCEKARA / PİMSA OTOMOTİV A.Ş.
17 İRFAN DEMİRDÜZEN / TKG OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
18 NURETTİN ÖZKAN / DESTEK OTOM. YAN SAN. VE TİC. A.Ş.
19 CAN ÖZPEHLİVAN / BPO B-PLAS PLASTIC OMNIUM OTOMOTIV PLASTIK SAN. A.Ş.
20 YESARİ SUALP / ERMETAL OTOM. VE EŞYA SAN. TİC. A.Ş.
21 AKAY BEYAZAY / BUBA VENTURES
22 ALBERT SAYDAM / TAYSAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI
23 BERKE ERCAN / TAYSAD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD.
24 YAKUP BİRİNCİ / TAYSAD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD.
25 BURAK PEKCAN / TAYSAD YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYESİ
26 AYDİL AYBER / TOGG
27 BETÜL YAZICI ÖKTEM / OYAK-RENAULT OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.
28 DURAN CESUR / VİNCİ VENTURE
29 EGEMEN ALPAY / FPLUS
30 EROL DİVANYAN / AL-KOR MAKİNA KALIP SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 EVREN BARIŞ / ALICI FARPLAS OTO YEDEK PAR. İML. İTH. İHR. A.Ş.
32 DR. İMREN ÖZTÜRK YILMAZ / BEYÇELİK GESTAMP TEKNOLOJİ VE KALIP SANAYİ A.Ş.
33 İRFAN KAMAŞ / FEKA OTOMOTİV MAMÜLLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
34 KADİR CERAN / TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
35 MEHMET BULDURGAN / ŞİRKET ORTAĞIM
36 MURAT SELEK / BAĞIMSIZ YK ÜYESI, YÖNETIM DAN.VE STARTUP MENTORU
37 MUSTAFA UÇAK / ARZPORTFOY9
38 ÖMER ALTUNÇ / EVİ METAL
39 RECEP KURT / MARTUR SÜNGER VE KOLTUK TES.TİC.VE SAN. A.Ş.
40 SARP AKGÖNÜL / COEUS INNOVATION
41 SEDAT ÖZTÜRK / SEDAT ÖZTÜRK DESİGN
42 ÜMİT KARAARSLAN /  KERİETSU
43 YAHYA ERDOĞAN / NOVAMED MEDİKAL
44 ARZU ERYILMAZ/  İTÜ
45 SELMA BAHÇIVANOĞLU / İTÜ
46 İLTER TAŞ / İTÜ
47 HATİCE ERTÜZÜN / İTÜ
48 DOÇ. DR. MEHMET ERCEK / İTÜ
49 ENGİN DÜLGER / İTÜ
50 TOLGA ÇINGAY / MARELLI MAKO TURKEY ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
51 EMRE SİPAHİ / MAXİON İNCİ JANT SANAYİ A.Ş.
52 SERDAR ERCAN / MAXİON JANTAŞ JANT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
53 SERKAN SEKME / PROMETEON TURKEY ENDÜSTRİYEL VE TİCARİ LASTİKLER A.Ş.
54 KAĞAN DUMAN / RAM DIŞ TİCARET A.Ş.
55 NURETTİN HÜSNÜ / ÇEP SAMPA OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
56 ALİ VOLKAN OFLAZ / TATKO LASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
57 AHMET YILMAZ / TIRSAN TREYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
58 ÇAĞATAY BAKSİ / TOYOTA MOTOR EUROPE ADAPAZARI ŞUBESİ
59 AYÇA ODABAŞI / FORD OTOSAN
60 HÜSEYİN KARAYAĞIZ / TRANGELS
61 NAMIK KURAL / TR ANGELS
62 SACİT SUNGU / TR ANGELS
63 GÜLSÜM ÇIRACI / STARTUPFON
64 ATIL ERKEN / COLLECTİVE SPARK
65 ATA UZUNHASAN / GALATA BUSINESS ANGELS
66 MELİH EFEOĞLU / GEOMETRİ MELEK YATIRIM AĞI
67 KEMAL TAMER / TAMER CAPITAL
68 ORHAN BAYRAM / ANGEL EFECT
69 ALPER ŞENER / TR ANGELS
70 MUSTAFA KOPUK / TARVEN
71 ARZU GÜNGÖR / TR ANGELS
72 EROL LENGERLİ / TR ANGELS
73 HADİ ERTUĞRUL / TR ANGELS
74 ALİ KARABEY / 212 VC
75 ENİS HULLİ / 500.CO
76 HALUK ZONTUL / DCP
77 CEYDA KEÇELİ ÖZCAN / ESAS VENTURES
78 YAVUZHAN YILANCIOĞLU / REVO
79 ARDA AŞKIN / STARTERSHUB- HUB GSYO
80 BARIŞ ÖZİSTEK / BOĞAZİÇİ VENTURES


2021 YILI 10.OGTY / YEDEK JURİ LİSTESİ
1 ORHAN ALANKUŞ / OKAN ÜNİVERSİTESİ


17. MODERATÖR
Moderatör, jüri üyeleri ile yarışmacılar arasındaki iletişimi ve bilgi alışverişini (yarışmacılardan soru alınması, jüri cevaplarının yayınlanması, jüri üyeleri ile yarışmacılar arasında koordinasyonu sağlayan, tüm süreci kontrol eden vb.) sağlayarak, başvuruları teslim alan, düzenleyen ve jüri
değerlendirilmesine sunulmasını sağlayan bağımsız danışmandır.
Moderatör, OİB tarafından talep edilen, sorumluluğundaki konular hakkında tüm bilgi, belge, rapor 10 ve tutanakları imzalı olarak beyan etmek zorundadır.

S.NO /AD-SOYAD /ÜNVAN
1 EKREM ÖZCAN / OTAM OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SAN.TİC.A.Ş.

18. FİKRİ VE SİNAİ MÜLKİYET HAKLARI ve ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ

 • Fikri mülkiyet haklarını ihlal eden tasarım sunumları diskalifiye edilecektir. Üçüncü kişilerin bütün yasal girişimlerinin sorumluluğu yarışmacıya aittir. Sunulan proje ile fikri mülkiyet haklarının ihlal edildiği yarışma sonuçlandıktan sonra anlaşılsa dahi ödül geri alınır.

 • OİB, Tasarım Yarışması başvurusu gerçekleştirilen projeyi yayımlamak, arşivlemek ve yurtiçi ve yurtdışında tasarım veya buluş sahibi adına sergilemek hakkına süresiz ve ücretsiz olarak sahip olacaktır. Bu nedenle; Yarışma Başvurusunu gerçekleştiren/gerçekleştirenlerin, fikri ve sınai haklarını üçüncü bir şahsa vermeleri halinde ilgili sözleşmelerde OİB’in işbu maddede yer alan haklarına yer vermeleri ve ayrıca fikri mülkiyet haklarındaki değişikliği OİB’e derhal bildirmeleri zorunludur. Aksi halde oluşabilecek zararlar proje başvurusunun gerçekleştiren/gerçekleştirenlere rücu edilir.

 • Yarışma Başvurusu gerçekleştiren/gerçekleştirenler projelerine ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarında kendi adlarına tescil başvurusu ve tescil edilmesi halleri hariç ödül tutarı kendi hesaplarına geçene dek üçüncü şahıslara devir vb. ya da başkaca herhangi bir değişiklik
  yapmamayı kabul ve taahhüt eder.

 • Yarışmaya katılan tüm kişiler, bu şartname ve eklerinde belirtilen tüm katılım koşullarını harfiyen kabul ettiklerini ve tüm koşulları yerine getirdiklerini kabul ve beyan etmiş sayılırlar.

 • EK1.Taahhütnamenin/Başvuru Formunun (şartname ekinde yer alan) kişi/kişiler tarafından imzalanması ile bu form, yarışmacı ve OİB arasında yapılmış bir anlaşma olarak kabul edilecektir.

 • Ek2.6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İle İlgili Aydınlatma/Bilgilendirme Formunun (şartname ekinde yer alan) kişi/kişiler tarafından imzalanması ile bu form, yarışmacı ve OİB arasında yapılmış bir anlaşma olarak kabul edilecektir.

 • Ek3.Muvafakat Dilekçesi (şartname ekinde yer alan) kişi/kişiler tarafından imzalanması ile bu form, yarışmacı ve OİB arasında yapılmış bir anlaşma olarak kabul edilecektir.

 • Yarışma sonrası, dereceye giren finalistler verilecek ödüller dışında OİB, UİB, TİM, Ticaret Bakanlığı ve Jüri’den hiçbir talepte bulunamazlar.

 • Projelerin fikri ve mülkiyet haklarını korumak için gerekli önlemleri almak katılımcıların sorumluluğunda olup, OİB/Genel Sekreterlik/Jüri/Organizatörün herhangi bir sorumluluk/yükümlülüğü bulunmamaktadır.

 • OİB, yarışmaya katılan projelerden eğer tasarım niteliği varsa uygun gördüklerini sergilenmesi amacıyla, bir ya da birden çok sayıda örnek modelini üretebilir ve bu modelleri geçici ya da sürekli olarak sergileyebilir. Bu halde yarışmaya katılan ve tasarım niteliği olan projelerin OİB’e süresiz olarak sergilenme hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini kabul eder.

 • OİB; proje sahiplerine ilişkin her türlü bilgi ve yarışmaya katılan eserleri kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, OİB’i temsil edecek her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, yarışmacı ödül dışında herhangi bir telif hakkı ya da başkaca ücret talep edemeyecektir. Hangi tasarımların 11 bu çalışmada yer alacağı ya da almayacağı OİB’in takdirindedir.

 • OİB, yarışmacılar tarafından aksi yazılı olarak talep edilmediği takdirde katılımcılara ait bilgi, görsel ve resimleri projeyle birlikte süresiz olarak duyurabilecek, sergileyebilecek ve yayınlayabilecektir.

19. DİĞER HUSUSLAR

 • OİB gerekli görünen hallerde katılımcılardan başvuru sırasında beyan edilen bilgilerin ispatını isteyebilecek, katılım koşullarına uymayan başvuruları reddedebilecektir. Yarışma şartnamesine uygun olmayan projeler jüri değerlendirmesine sunulmayacaktır.

 • OİB ve/veya Jüri, kesinleşmiş yargı kararlarına dayanmayan iddiaları dikkate almak zorunda değildir.

 • Türkiye İhracatçılar Meclisinin düzenlediği “Türkiye Tasarım Haftası” etkinliklerinde OİB’in sergilenmeye değer bulduğu projeleri temsil etmek üzere proje sahipleri söz konusu organizasyona davet edilebilir.

 • İş bu şartnameden kaynaklanan veya şartnameyle ilişkili olan tüm uyuşmazlıklar, İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla çözümlenecektir. Tahkim yeri Bursa/Türkiye’dir. Tahkim dili Türkçedir. Uyuşmazlığın esasına Türk hukuku uygulanır.

 • Yarışma Sahibi: Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği
  Telefon: 0224 219 10 00
  E-mail: soyern@uib.org.tr
  Yarışma Web Adresi: www.otomotivingelecegi.com

 • Yarışma Sekretaryası ve Proje Toplama Merkezi
  Ufuk EMRE / Fatma KURUBAŞ
  Capital Events Turizm Ve Tanıtım Hizmetleri Tic. A.Ş.
  Krizantem Sok. No:96 2.Levent 34330 İstanbul
  Tel: 212 325 01 05 / 110
  E-Mail: ufuk.emre@capitalevents.com.tr / fatma.kurubas@capitalevents.com.tr

 

OKUDUM, ANLADIM, KABUL EDİYORUM.

KATILIMCI/KATILIMCILAR
AD-SOYAD:

TARİH / İMZA:12


EK1. TAAHHÜTNAME/BAŞVURU FORMU                                                                    (FOTOĞRAF)

 

 

OTOMOTİVİN GELECEĞİ TASARIM YARIŞMASI TAAHHÜTNAME/BAŞVURU FORMU
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği tarafından ulusal düzeyde düzenlenen “OTOMOTİVİN GELECEĞİ Tasarım Yarışması” şartnamesinde belirtilen şartları dikkatle okuduğumu, katılım yükümlülüklerine uyduğumu ve yarışma şartlarını tümüyle kabul ettiğimi, tasarımın özgün olduğunu ve fikri mülkiyet haklarının tarafıma ait olduğunu, 2021 yılı OTOMOTİVİN GELECEĞİ Tasarım Yarışması’nda birinci olmam durumunda, farklı bir iş birliği kuruluşu tarafından aynı sektörde düzenlenen bir tasarım yarışmasında bu yarışmadan önce iki yıl içinde derece elde etmediğimi, etkinlik sonrası sanayi ortaklığına ve işbirliğine yönelik OİB  tarafından yapılacak anketlere 5 yıl süreyle düzenli olarak cevap vereceğimi, vereceğim bilgilerin doğruluğunu, yurtiçi ve yurtdışında projemin sergilenmesine, herhangi bir amaçla umuma açık hale getirilmesine, katalogda basılmasına, dağıtılmasına, poster sunumlarının bastırılmasına ve sergilenmesine, sözlü sunum ve proje önerilerimin kitap haline getirilmesine muvafakat verdiğimi ve bu hususlar ile ilgili olarak ücret talep etmeyeceğimi, Ek2. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İle İlgili Aydınlatma/Bilgilendirme Formu şartlarını kabul ettiğimi, aksi halin tespiti durumunda diskalifiye edilmeyi kabul edeceğimi bu belge ile beyan ediyorum.

Yarışmaya Katılım Sağlamak Üzere göndermiş olduğum “…...…………………………...………” adlı proje şahsıma/ekibimize ait özgün bir çalışmanın nihai eseri olup, tüm yasal hakları şahsıma/ekibimize aittir. Diğer taraftan; aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda ise; tüm yasal çerçevede oluşacak sorumlulukların da şahsıma/ekibimize ait olduğunu bu belge ile kabul ederim/z.


KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı :
Doğum Tarihi ve Yeri :
T.C. Kimlik No :
Öğrenim Gördüğü/Mezun Olduğu
Üniveriste-Bölüm :


İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres :
E-posta :
Telefon :
GSM :
Faks :


BANKA BİLGİLERİ
(Ödüle hak kazanılması halinde ödül tutarının yatırılması istenen banka bilgileri)
Hesap sahibinin adı :
Banka adı :
Şube adı :
Şube kodu :
Hesap No :
Iban No :
(Ekip katılımında tüm ekip tarafından imza atılmalıdır)


OKUDUM, ANLADIM, KABUL EDİYORUM.


İMZA(LAR) :


TARİH :13


EK2. 6698 SAYILI KIŞISEL VERILERIN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ AYDINLATMA/BİLGİLENDİRME FORMU

(1)1. Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimliği
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB)
Adres: Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi Kahverengi Cadde 2. Gelişim Sahası No:11 16159
Nilüfer/Bursa

(1)2. Kişisel verilerin işlenme amacı
Kişisel verileriniz; OİB Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması Şartnamesinin 8.md. belirtilen kişisel veriler, şartnamede açıklanan amaçlara uygun olarak ve başvuru konusu ile sınırlı olmak üzere; katılımcının tanınması ve yarışma koşullarına uygunluğunun denetlenmesi, iletişimin sağlanması amacıyla mevzuat gereği temin edilerek veri sorumlusunun sorumluluklarının ifası için veri kayıt sistemine işlenmesi, bunların muhasebeleştirme işlemlerinin (mali işlemler) gerçekleştirilmesi, ticari mali, hukuki ve sosyal iş ve hedeflerimizin tespiti ve uygulanması amacı ile gerekli olan süre kadar ve muhafaza edilmesi şartıyla işlenecektir.

(1)3. Kişisel verilerin aktarılacağı gerçek ve tüzel kişi kategorisi ve hangi amaçla aktarılabileceği
A. Katılımcının Kişisel verilerinin aktarılacağı gerçek ve tüzel kişi kategorisi
- UİB/OİB Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleriyle,
- UİB ’nin OİB Tasarım Yarışması kapsamında ilgili tüm idari, ticari ve sosyal birimleri ve Şubeleri ile
bilgi işlem birimlerinde yönetim ve/veya temsil yetkisine sahip çalışanları,
- UİB/OİB Üst kuruluşları ve İdari birimlerle, Diğer bağlı kuruluşlarla,
- İşbirliği içinde olunan kurumlar ve kuruluşlar ile çalışanları ve kamu kurum ve kuruluşları, denetim ve
gözetim kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileriyle,
- UİB/OİB üyeleriyle.


B. Katılımcının Kişisel verilerinin hangi amaçla aktarılabileceği
Katılımcı, kişisel verilerinin aşağıdaki amaçlarla, yurt içi ve yurt dışına aktarılmasına açık rızasının olduğunu kabul etmektedir:
- Kanun hükmü: Katılımcıya ait kimlik ve öğretim durumu ve şartnamede belirtilen hususlarda kişisel bilgilerinin kanun gereği tutulması.
- İletişimin sağlanması: İletişim kurulması için adres bilgilerinin kaydedilmesi.
- Hakkın tesisi, korunması, kullanılması: Katılımcıya ait gerekli bilgilerin yarışma konusu mevzuattan kaynaklanacak olası hukuki başvurmalar nedeniyle dava zamanaşımı boyunca saklanması
- Meşru menfaat: Katılımcıya ödül verilmesi amacıyla veri işlenmesi.

(1)4. Katılımcıya ait kişisel verileri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi
A. Katılımcıya ait kişisel verileri toplamanın hukuki sebebi
Katılımcıya ait kişisel veri toplamanın hukuki sebebi Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine
getirebilmesi için zorunlu olmasıdır.

(2) Veri sorumlusuna başvuru
Katılımcı, KVKK belirtilen haklar kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızdan Veri Sorumlusuna bildirilen ve Veri Sorumlusu sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Veri Sorumlusu'na iletebilir.

Katılımcı tarafından yapılacak bu başvuruda aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin bulunması zorunludur;
a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
b) Türkiye Cumhuriyeti (Kısaca "T.C.") T.C. vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için
uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
d) Talep konusu.
Başvurunun konusuna ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.


(3) Katılımcının yazılı başvurusunda, Veri Sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir. Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun Veri Sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir.

İşbu bilgilendirme yazısı şartnamenin eki niteliğindedir.

İşbu aydınlatılma yazısında belirtilen hak ve sorumluluklar veri sahibi kişi tarafından anlaşılmış olarak tamamen kendi rızasıyla şartnamede belirtilen kişisel verilerini verdiğini teyit etmek üzere kişisel veri sahibi katılımcı/katılımcılar tarafından aşağıdaki imza ile onaylanmıştır.

(Ekip katılımında tüm ekip tarafından imza atılmalıdır.)

Okudum/Bilgi Edindim.
Adı Soyadı :……………………………..
İmza(lar) :……………………………..
Tarih :……………………………..


EK.3 MUVAFAKAT DİLEKÇESİ


ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ’NE

..../…./2021 tarihinde online olarak gerçekleştirilen “Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması” etkinliğinde ……………………………………………..… isimli proje ile ……………………………..….. liralık ödülü almaya hak kazanan ekip üyeleri adına ödülün tamamının ekip üyelerinden Sn. …………………………………………. yazılı olarak bildireceği banka hesabına yatırılmasını kabul ederim.

PROJE EKİP ÜYESİ
AD SOYAD:
İMZA :


TARİH :

(Bu dilekçe ekip üyelerince mutabakat sağlanması halinde, ekip üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı imzalanıp gönderilecektir. Hesabına para yatırılacak ekip üyesi banka bilgilerini bu dilekçede bildirmelidir.